A beküldött megoldásod:
E E B H E B H H J H E E J E H B E E J H H J E J E E J E (Üres utasítások: 0)< < Vissza