A beküldött megoldásod:
E E B H E J E E B H E E E H B H E E E J E E H B E E J E (Üres utasítások: 0)< < Vissza