A beküldött megoldásod:
E E B H E J E E B H E E E J E J E H H J E E E B E J E E J E (Üres utasítások: 0)< < Vissza