A beküldött megoldásod:
E E B H E J E E B H E E B H J E B E J E B E E J H B E E J E (Üres utasítások: 0)< < Vissza