A beküldött megoldásod:
E E B H E J E E B H E E J E B E B E B H B H H B H J H H J H (Üres utasítások: 0)< < Vissza