A beküldött megoldásod:
E E J E H H H H B E E J E E E E H H J B E E E J E B E E J E (Üres utasítások: 0)< < Vissza