A beküldött megoldásod:
E E J E H H H H B E E J E E E E H J E E E E J E E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza