A beküldött megoldásod:
E E J E H H H H J H H B E E E E H H J E H H H B E B E E J E (Üres utasítások: 0)< < Vissza