A beküldött megoldásod:
E E J E H H H H J H H B E E B E H J E E H B H H H H B E E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza