A beküldött megoldásod:
E E J E H H H H J H H J H H J E H B H H E J H H H H J H H H (Üres utasítások: 0)< < Vissza