A beküldött megoldásod:
E E J E H H B E E E H B H H E E E E B E E B E J E E J E (Üres utasítások: 0)< < Vissza