A beküldött megoldásod:
E E J E H H J H H H E B E E H H H H B H H B H J H H B E (Üres utasítások: 0)< < Vissza