A beküldött megoldásod:
E E J E H H J H H H E J H H E E E E B E E J H J H H J H (Üres utasítások: 0)< < Vissza