A beküldött megoldásod:
E E J E H B E E B H E E E H J E H H H B E E H B E E J E (Üres utasítások: 0)< < Vissza