A beküldött megoldásod:
E E J E H B E E B H E E J E H B E E B E E J H B E E J E (Üres utasítások: 0)< < Vissza