A beküldött megoldásod:
E E J E H B E E B H E E J E H J H H B H E J E B H H B E (Üres utasítások: 0)< < Vissza