A beküldött megoldásod:
E E J E H B E E B H E E J E B E B E J E B E E B E J E E J E (Üres utasítások: 0)< < Vissza