A beküldött megoldásod:
E E J E H B E E J E H H H E B E H H H B E E H B E E J E (Üres utasítások: 0)



< < Vissza