A beküldött megoldásod:
E E J E H B E E J E H H H E B E B E E B E E E B E J E E J E (Üres utasítások: 0)



< < Vissza