A beküldött megoldásod:
E E J E H B E E J E H H B E H J H H J E E B E J E E J E (Üres utasítások: 0)< < Vissza