A beküldött megoldásod:
E E J E H B E E J E H H J H E B H H B H H B H J H H J H (Üres utasítások: 0)< < Vissza