A beküldött megoldásod:
E E J E H B E E J E H H J H B H B H J H B H H J E J E E J E (Üres utasítások: 0)< < Vissza