A beküldött megoldásod:
E E J E H J E E J E H H H B E J E H H J E E E B E J E E J E (Üres utasítások: 0)< < Vissza