A beküldött megoldásod:
E E J E H J E E J E H H H B E J E B H J E E E B E J E H J E (Üres utasítások: 0)< < Vissza