A beküldött megoldásod:
E E J E H J H H B E H H H E J H E E E J E E H B E E J E (Üres utasítások: 0)< < Vissza