A beküldött megoldásod:
E E J E H J H H B E H H B E H B E E B E E B E B H H B E (Üres utasítások: 0)< < Vissza