A beküldött megoldásod:
E E J E H J H H B E H H J H B H B H J H B H H B H J H H J H (Üres utasítások: 0)< < Vissza