A beküldött megoldásod:
E E J E H J H H J H E E E H B H E E E J E E H B E E J E (Üres utasítások: 0)< < Vissza