A beküldött megoldásod:
E E J E H J H H J H E E B H B H J E J E B E E B E J E E J E (Üres utasítások: 0)< < Vissza