A beküldött megoldásod:
E E J E H J H H J H E E J E J H J E J E B E E J H J H H B E (Üres utasítások: 0)< < Vissza