A beküldött megoldásod:
E E J E J J E J E H H J J H J E E B E E B E J E E B E (Üres utasítások: 1)< < Vissza