A beküldött megoldásod:
E E B E H H J E E E H B E E H H H H B E E J B E E J E E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza