A beküldött megoldásod:
E E B E J E E B H H E E J E H B E E B E E B E J E E J E (Üres utasítások: 0)< < Vissza