A beküldött megoldásod:
E E B H E E B H H H E B E E H H H H B H H B H J H H J E H H (Üres utasítások: 0)< < Vissza