A beküldött megoldásod:
E E B H E E B H H J H H E E J E H B E E J H H B H B E E J E (Üres utasítások: 0)< < Vissza