A beküldött megoldásod:
E E B H E E J E E E H B H H E E E E B E E B E J E E J H E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza