A beküldött megoldásod:
E E B H E E J E E E H B H H E E E E J H H B H J H H B H E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza