A beküldött megoldásod:
E E B H E E J E E E H J E E H H H H B H H J E J E E B E H H (Üres utasítások: 0)< < Vissza