A beküldött megoldásod:
E E J E H H B E E E H J E E H H H H B H H B H B E E J H E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza