A beküldött megoldásod:
E E J E H H B E E E H J E E H H H H J E E B E J E E J H E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza