A beküldött megoldásod:
E E J E H H B E E E H J E E H H H H J H H B E J E E B E H H (Üres utasítások: 0)



< < Vissza