A beküldött megoldásod:
E E J E H H B E E E H J H H E E E E B E E B E J E E J H E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza