A beküldött megoldásod:
E E J E H H B H E J E E H H B E H B E E B E E B E J E E J E (Üres utasítások: 0)< < Vissza