A beküldött megoldásod:
E E J E H H J E E E H J E E H H H H J H H B E J H H B E H H (Üres utasítások: 0)< < Vissza