A beküldött megoldásod:
E E J E H H J H H H E B E E H H H H J E E B E J E E B E H H (Üres utasítások: 0)< < Vissza