A beküldött megoldásod:
E E J H H J H H H E H H H H H H J E E B E J H H H E (Üres utasítások: 0)< < Vissza