A beküldött megoldásod:
B E E J E E B E J E E J E E E H H J E H H H B E B E E J E (Üres utasítások: 0)< < Vissza