A beküldött megoldásod:
J J J H J E E E J J J J E E B B E E B B B H H J B B B E (Üres utasítások: 0)< < Vissza