A beküldött megoldásod:
E E B H E E E E J E E E J E B E E H H B E J E E J H E E E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza