A beküldött megoldásod:
B E H H J E E J E E E H J E E H H H H B E H H H J E J E E J E (Üres utasítások: 0)< < Vissza